Fjordklubbens Årsmöte 2019

Välkomna till Fjordklubbens Årsmöte!

OBS! nytt datum för årsmötet Tisdagen den 19/3 kl 19:00

Fjordklubbens årsmöte 2019 äger rum Tisdagen den 19/3 kl 19.00

Plats: Viggbyholms Båtklubb, Klubbhuset bakom Hamnkontoret, Hamnvägen 1, Täby

Vi bjuder på Fika 

OSA  till Info "snabel a" fjordclub.com  senast den 14/3 om ni tänkt komma

Klicka för karta!

Välkomna !

 

Dagordning för årsmötet:

1. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.

2. Godkännande av röstlängden.

3. Val av en eller två justeringsmän.

4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

5. Fastställande av dagordningen.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året och revisionsberättelsen.

7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.

8. Beslut om ansvarsfrihet till styrelseledamöterna.

9.  Fråga om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna.

10. Budget.

11. Medlemsavgift.

13. Val av styrelseledamöter.

14. Val av revisorer.

15. Övriga ärenden.

 

Nuvarande stagar finns att läsa här Stadgar